Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skanska Residential Development Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa („Skanska”).

Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Skanska w celu prowadzenia kontaktu drogą elektroniczną, w tym udzielania odpowiedzi na zapytanie oraz przesyłania żądanych informacji. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Skanska. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 3 lat.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca
to obowiązków Skanska wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

Realizując prawo dostępu do danych jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania od Skanska potwierdzenia, czy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Skanska, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Realizując prawo do sprostowania danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od Skanska sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe
lub niekompletne.

Realizując prawo do usunięcia danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od Skanska usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania
od Skanska ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO
w szczególności, gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający Skanska zweryfikować zasadność żądania.

Realizując prawo do przenoszenia danych ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Skanska
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana danych osobowych, które Pani/Pan dostarczył/a Skanska. Ponadto, ma Pani/Pan prawo zażądać, aby Skanska przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które Skanska przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody.

Realizując prawo do sprzeciwu jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Skanska w tym profilowania. Pomimo sprzeciwu, Skanska jest uprawniona
w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Skanska.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w tym w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z praw przyznanych Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej: Contact lub drogą pisemną pod adresem siedziby SKANSKA podanym powyżej z dopiskiem "Ochrona Danych Osobowych".

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom (odbiorcy). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • kancelarie prawne,
  • organy administracji państwowej (komornicy sądowi, sądy i jednostki organizacyjne prokuratury, policja, urzędy skarbowe),
  • Poczta Polska oraz inni operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie,
  • Skanska S.A.,
  • kancelarie notarialne,
  • doradcy podatkowi,
  • bank prowadzący rachunek w celu rozliczeń,
  • bank depozytariusz,
  • zarządcy nieruchomości,
  • architekci, projektanci i podwykonawcy (w ramach projektowania zmian, usuwania usterek).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
W celu uzyskania aktualnej listy podmiotów przetwarzających prosimy o kontakt
z administratorem.