Informacje dla osób, których dane dotyczą

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skanska Residential Development Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji al. "Solidarności" 173, 00-877 Warszawa ("SKANSKA").

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez SKANSKA w celu:

1)      zawarcia i wykonania porozumienia na czasową wyłączność prowadzenia rozmów w sprawie zakupu lokalu; podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną i podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, o której to podstawie mowa w art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych ("RODO"). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres wskazany w porozumieniu;

2)     zawarcia i wykonania umowy przedwstępnej lub umowy deweloperskiej oraz umowy przeniesienia własności lokalu; podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną i podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, o której to podstawie mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres obowiązywania umowy oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, który w przypadku nabycia lokalu przez osoby fizyczne wynosi 10 lat od odbioru lokalu, a w przypadku osób fizycznych nabywających lokal w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi 3 lata od odbioru lokalu. W przypadku nie zawarcia umowy Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 1 rok;

3)     marketingu własnych produktów lub usług SKANSKA; podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SKANSKA, o której to podstawie mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnione interesy realizowane przez SKANSKA, będące podstawą przetwarzania, polegają na informowaniu o postępach w budowie inwestycji oraz terminach odbioru, promocji własnych produktów lub usług, promocji SKANSKA, określeniu preferencji klientów, przedstawieniu odpowiedniej oferty. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 3 lat;

4)     rachunkowym SKANSKA; podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o której to podstawie mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o rachunkowości, przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;

5)      podatkowym SKANSKA; podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o której to podstawie mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. ustawą Ordynacja podatkowa oraz innymi ustawami podatkowymi, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z rozliczenia zawartej umowy;

6)     udostępnienia danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, adresu zamieszkania, numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, numeru PESEL, numeru telefonu, adresu e-mail do zarządcy nieruchomość po podpisaniu protokołu odbioru lokalu w celu zarządzania nieruchomością wspólną i prowadzenia rozliczeń kosztów korzystania z nieruchomości wspólnej; podstawą prawną udostępnienia Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy deweloperskiej, której będzie Pani/Pan stroną, o której to podstawie mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

7)      udostępnienia danych osobowych w zakresie imię i nazwisko, nazwa i numer dokumentu tożsamości, wzór podpisu, data i miejscowość urodzenia, adres zameldowania, adres do korespondencji, PESEL, NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej do Banku Zachodniego WBK S.A. w celu prowadzenia otwartego, mieszkaniowego rachunku powierniczego po zawarciu umowy deweloperskiej; podstawą prawną udostępnienia Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o której to podstawie mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków SKANSKA wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

Realizując prawo dostępu do danych jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania od SKANSKA potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez SKANSKA, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Realizując prawo do sprostowania danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od SKANSKA sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

Realizując prawo do usunięcia danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od SKANSKA usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od SKANSKA ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO w szczególności, gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający SKANSKA zweryfikować zasadność żądania.

Realizując prawo do przenoszenia danych ma Pani/Pan prawo do uzyskania od SKANSKA w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana dane osobowe, które Pani/Pan dostarczył/a SKANSKA. Ponadto, ma Pani/Pan prawo zażądać, aby SKANSKA przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które SKANSKA przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy.

Realizując prawo do sprzeciwu jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SKANSKA, w tym profilowania. Pomimo sprzeciwu SKANSKA jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez SKANSKA.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w tym w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z praw przyznanych Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez SKANSKA: pod adresem poczty elektronicznej: Contact lub drogą pisemną pod adresem siedziby SKANSKA podanym powyżej z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych"

Od 25 maja 2018 roku ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom (odbiorcy). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • Bank prowadzący otwarty, mieszkaniowy rachunek powierniczy,
  • kancelarie notarialne,
  • kancelarie prawne,
  • zarządca nieruchomości,
  • bank kredytujący zakup lokalu w przypadku wyrażenia zgody na przekazanie danych,
  • architekci, projektanci i podwykonawcy (w ramach projektowania zmian lokatorskich, usuwania usterek w ramach rękojmi),
  • organy administracji państwowej (komornicy sądowi, sądy i jednostki organizacyjne prokuratury, organy administracji architektoniczno-budowlanej, urzędy skarbowe i nadzoru budowlanego, policja),
  • Poczta Polska oraz inni operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie,
  • Skanska S.A.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. W celu uzyskania aktualnej listy podmiotów prosimy o kontakt z Administratorem.