Fika czyli rozmowy przy kawie

Dzień Matki – wywiad z Pavlíną Matouškovą

Anna Strożek

|

26 maja 2020

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Pavlíną Matouškovą, HR Dyrektor w Skanska Residential Development Europe*, która odpowiada za zasoby ludzkie w jednostce mieszkaniowej Skanska na poziomie Europy, w szczególności za działania związane z „Great People Strategy”. Jak również zarządza zasobami ludzkimi w czeskiej spółce mieszkaniowej Skanska. 

Co Cię zainspirowało do rozwoju właśnie w tym kierunku? Jak zaczęła się Twoja kariera branży budowlanej/deweloperskiej?

To był raczej zbieg okoliczności. Zaraz po studiach postanowiłam spędzić trochę czasu w Londynie, aby poprawić swój angielski. To tam zaczęłam pracować w firmie rekrutacyjnej. Po powrocie do Czech kontynuowałam swój rozwój zawodowy w tym kierunku w zewnętrznej firmie rekrutacyjnej, ale zawsze chciałam pracować po stronie klienta. 

Chciałam dbać o tworzenie zespołów najlepszych ludzi, ale również sama być częścią takiego zespołu, środowiska.

I tu na mojej drodze pojawił się Bestfood, gdzie rozpoczęłam karierę, na jakiej mi zależało, jako Generalist HR. Po roku przeniosłam się do Vodafone, gdzie spędziłem długie 14 lat odpowiadając za wiele obszarów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz samymi zespołami (płace, odszkodowania i świadczenia, partnerstwo biznesowe). To było wspaniałe doświadczenie, ponieważ byłam z firmą od samego początku – od momentu uruchomienia oddziału w Czechach, ale po tylu latach poczułam, że potrzebuję zmiany i nowych wyzwań. Chyba to zrządzenie losu, ponieważ w tym samym czasie dowiedziałam się, że do zespołu w spółce mieszkaniowej Skanska poszukiwany jest HR Manager. Po pierwszym spotkaniu w Skanska, poznaniu kultury firmy, ludzi, wiedziałam, że chcę tu pracować… choć branża deweloperska była dla mnie czymś nowym. Udało się i pierwsze dni pracy w Skanska spędziłam w Polsce, w warszawskim biurze. To był początek nowej przygody, która trwa od 2014 roku. 

 

Czy zauważasz zmiany w branży budowlanej/deweloperskiej na przestrzeni ostatnich 5 lat? (Opowiedz o tym z punktu widzenia swojego obszaru odpowiedzialności) 

Największą zmianą, którą zauważam, to zmiana związana z rynkiem pracy – niska stopa bezrobocia w obu krajach spowodowała brak dostępnych zasobów w niektórych obszarach. W Skanska nie było inaczej. Ostatnio jednak sytuacja bardzo się zmieniła, mamy rynek pracownika – kandydaci rozpatrują jednocześnie kilka różnych ofert pracy i musimy móc zaoferować im coś więcej, aby przyciągnąć najlepszych pracowników. 

To, co działa najlepiej, to pozapłacowe benefity, które firma może zaoferować – środowisko, wartości i sposób, w jaki traktujemy ludzi. To wszystko składa się na kulturę organizacji, i to cenią sobie równie mocno pracownicy.  

Inną zmianą, którą obserwuję są większe oczekiwania pracowników w zakresie elastyczności, zarówno co do miejsca jak i czasu pracy. W Skanska oferujemy wiele różnych możliwości w tym obszarze. Pracownicy mogą pracować z głównego biura, biur terenowych przy inwestycjach, które realizujemy, korzystać z home office w określonym czasie. Umożliwienie pracy z domu jest ważne szczególnie teraz, kiedy przez wzgląd na COVID-19 i na swoje bezpieczeństwo pozostajemy w domu częściej niż zazwyczaj. Taki charakter wykonywania obowiązków nie jest dla nas zupełną nowością, ponieważ jako nowoczesna spółka już od dawna wykorzystujemy narzędzia umożliwiające telepracę.  

Myślę, że obecna sytuacja szczególnie udowodniła, że efektywność nie musi być mierzona tylko przez pryzmat czasu, który spędzamy bezpośrednio w biurze, ale przez pryzmat tego, co faktycznie udaje nam się zrealizować i dostarczyć w ramach swoich obowiązków służbowych. Dużo zależy od zaufania na linii przełożony-podwładny, jak również indywidualnej odpowiedzialności każdego z nas, ale jestem przekonana, że w przyszłości możemy wykorzystać tę naukę do wyznaczania nowych sposobów pracy. Nie mniej jednak, jak każda społeczna jednostka, musze przyznać, że nie mogę się doczekać, aby ponownie spotykać się z kolegami i koleżankami w biurze. Jestem osobą mocno zorientowaną na ludzi i tęsknię za tą interakcją! Żadne wirtualne narzędzie nie zastąpi bowiem w pełni bezpośredniego kontaktu z drugą osobą. 

 

Największe wyzwanie, z jakim musiałaś się zmierzyć w ciągu ostatnich 5 lat to… 

W ostatnich latach stanęliśmy przed kilkoma wyzwaniami. Od wdrażania różnych wewnętrznych wytycznych, poprzez zmianę systemów związanych z zarządzaniem zasobami i rozwojem ludzi. Mając niewielki zespół HR myślę, że dobrze sobie poradziliśmy. Obecna sytuacja jest chyba najtrudniejsza ponieważ trudno, na coś takiego jak ogólnoświatowa pandemia, w pełni dobrze się przygotować jako organizacja. W bardzo krótkim czasie wszyscy musieliśmy dostosować się do nowej sytuacji, dostosować nasz styl pracy i komunikacji. Ale gdybym była nauczycielem, oceniałbym nas za to bardzo wysoko. 

Myślę, że to udowodniliśmy, że mamy świetnych ludzi w naszych zespołach, dojrzałych profesjonalistów i menedżerów.

W ramach działań HR wspieraliśmy naszych menedżerów, jak zdalnie prowadzić ludzi w zespołach. Dzieliliśmy się najlepszymi praktykami z naszymi pracownikami, jak pracować z domu. I to przyniosło efekt ponieważ kluczowe zadania, mimo niestandardowej organizacji pracy, realizujemy.

 

Jak dbasz o swój wellbeing?  

Uwielbiam spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. Mam dwójkę dzieci – 13-letnią Annę i 8-letniego Jana (i wspaniałego męża). Z nimi spędzam najwięcej czasu. Najwięcej radości daje mi wspólne uprawianie sportu – wycieczki rowerowe, szusowanie na nartach, jazda wrotkach, ale uwielbiam też długie spacery po łące. Nie pochodzę z Pragi. Mamy domek w pobliżu mojego rodzinnego miasta i tam sprawdzam się w ogrodnictwie – choć nie jest to moja najsilniejsza strona. Efekt doceniają inni, co mnie cieszy.  Obok domu mamy duży las i wierzcie mi, czy nie – uwielbiam tam pracować. Jest to najlepszy przepis na zapomnienie o stresie lub jakimkolwiek problemie. Aktywność z rodziną, to jeden ze sposobów na mój wellbeing, drugi, to czas spędzony z przyjaciółmi, szczególnie przy lampce dobrego wina. 

 

Czego życzysz innym matkom w Dniu Matki? 

Drogie mamy, w dniu naszego święta życzę Wam, ale też sobie, abyśmy miały wiele radości z czasu spędzonego ze swoimi dziećmi, abyśmy wychowywały je na przyzwoitych i odpowiedzialnych dorosłych ludzi. Pamiętajmy, aby chwile spędzone z dziećmi były dla nas również dobrą zabawą. 

*Skanska RDE – deweloper mieszkaniowy realizujące swoje projekty poprzez dwie spółki – w Polsce (Skanska Residential Development Poland) i Czechach (Skanska Residential Development Czech Republic) 

Warszawa, 26.05.2020 roku  

 


 

Pavlína Matoušková, HR Director at Skanska Residential Development Europe* 
In charge of human resources in Skanska’s residential unit at the European level, in particular within the scope of measures relating to the “Great People Strategy”. She also manages human resources at the residential company Skanska in the Czech Republic. 

What inspired your development in this particular direction? How did your career in the construction/development industry begin? 

It was a coincidence, I would say. Right after my graduation from university, I decided to spend some time in London to improve my English. It was there that I started working for a recruitment company. After returning to the Czech Republic, I continued my professional development in this direction in an external recruitment company, but I always wanted to work on the customer’s side. I wished to create teams comprising the best people, but also to be a part of such a team and environment myself. That was when I encountered Bestfood, where I started the career I had always wanted — as a Generalist HR. After one year, I moved to Vodafone, where I spent 14 long years being responsible for many areas related to managing human resources and teams themselves (salaries, compensations and benefits, business partnership). It was a wonderful experience because I was with the company from the very beginning — since the launch of its branch in the Czech Republic. However, after so many years, I felt I needed a change and new challenges. It must have been fate since during that time, I found out that an HR Manager was being sought for a team at the residential company Skanska. After the first meeting at Skanska and getting to know the company’s culture and people, I knew I wanted to work there… even though the property development industry was something new to me. I succeeded and spent the first days of working for Skanska in Poland, at the office in Warsaw. It was the beginning of a new adventure, which has been going on since 2014. 

Have you noticed any changes in the construction/development industry over the last 5 years? (Tell us about it from the point of view of your area of responsibility) 

The biggest change I have noticed concerns the labor market — the low unemployment rate in both countries resulted in lack of available resources in certain areas. It was no different for Skanska. However, the situation has changed dramatically recently; we have the employee’s market — candidates are considering several different job offers simultaneously and we have to offer them something more in order to attract the best employees. The most effective method are non-wage benefits that the company can offer — the working environment, values and the way we treat people. All these things create the organizational culture that employees value equally strongly. 

Another change I have observed involves higher expectations of employees in terms of flexibility, both when it comes to the working place and the working time. At Skanska, we offer many different possibilities in this area. Employees can work from the main office, field offices at the investments executed by us, as well as from home at specified times. Enabling home office is particularly important right now, when we stay at home more often than usually due to COVID-19 and with our safety in mind. Performing our duties in this manner is not completely new to us — as a modern company, we have been using tools that allow for teleworking for a very long time. 

I think that the current situation proved in particular that efficiency does not need to be measured exclusively based on time spent directly at the office but rather on what we actually manage to accomplish and deliver as part of our professional obligations. A lot depends on trust between the superior and subordinate, as well as on individual responsibility of each of us. However, I firmly believe that we can use this lesson in the future to determine new working methods. Nevertheless, like any social individual I have to admit that I cannot wait to meet my colleagues again at the office. I am a very people-oriented person and I miss theses interactions! No virtual tool can fully replace direct contact with another person. 

The biggest challenge you had to tackle over the last 5 years was… 

We faced several challenges in recent years — from implementation of different internal guidelines through changing the systems associated with resource management and people development. I think we handled it well with our small HR team. The current situation might be the most difficult one because it is hard for an organization to be fully prepared for a global pandemic. Within a very short time, we all had to adapt to the new situation, adjust our work and communication style. However, if I were a teacher, I would give us a very good grade for it. I think we have proved that our teams are full of excellent people, mature professionals and managers. As part of HR activities, we supported our managers in leading teams of people remotely. We shared our best practices with regard to working from home with our employees. It had the desired effect since we have been executing key tasks in spite of the non-standard work organization. 

How do you care for your wellbeing? 

I love spending time with family and friends. I have two children — 13-year-old Anna and 8-year-old Jan (as well as a wonderful husband). I spend most of my time with them. My biggest joy is doing sports together — cycling trips, skiing or rollerskating. I also love long walks in the fields. I do not come from Prague. We have a house near my home town, where I engage in gardening — even though it is not my forte. Others appreciate the effects, which makes me happy. There is a large forest near our house and — believe it or not — I love working there. It is the best recipe for forgetting about stress or any problems. Being active with my family is one way in which I ensure my wellbeing, while the other one is spending time with friends and a glass of good wine. 

What do you wish other mothers on Mother’s Day? 

Dear moms, on our special day, I wish both you and myself a lot of joy in spending time with our children; I hope they grow up to become decent and responsible adults. Let us also remember to have a good time while being with our children. 

*Skanska RDE — a residential developer executing its projects through two companies — in Poland (Skanska Residential Development Poland) and the Czech Republic (Skanska Residential Development Czech Republic) 

Warsaw, 26/5/2020   

dzień matki
kariera
Pavlína Matoušková
wywiad

|

Napisz komentarz

Odpowiedz na komentarz