Informacje o ochronie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skanska Residential Development Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa(„SKANSKA”).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez SKANSKA w celu:

1)      nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie; podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SKANSKA, o której to podstawie mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnione interesy realizowane przez SKANSKA, będące podstawą przetwarzania polegają na zapewnieniu należytej obsługi użytkownika strony internetowej i udzielenia odpowiedzi. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku;

2)     marketingu własnych produktów lub usług SKANSKA oraz profilowania w celach marketingowych na potrzeby analizy preferencji i przedstawienia dopasowanej oferty; podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, o której to podstawie mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat, nie dłużej jednak niż do cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych osobowych w tym celu;

Profilowanie wiąże się z oceną informacji przetwarzanych na Pani/Pana temat przez system informatyczny i z przypisaniem Pani/Panu cech typowych dla osób poszukujących lokalu o określonych parametrach. Podstawą profilowania będą dane zawarte w formularzu kontaktowym oraz dane zebrane za pomocą plików cookie podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Będziemy przypisywać Pani/Panu pewne cechy lub tendencje typowe dla osób, które również takie dane podają i poszukujących lokalu o podobnych parametrach, co pozwoli SKANSKA na określenie Pani/Pana preferencji i skierowanie do Pani/Pana oferty handlowej dostosowanej do ustalonych na tej podstawie Pani/Pana potrzeb. Może to powodować ograniczenie informacji o ofercie SKANSKA. Szczegółowe informacje o wykorzystywanych przez SKANSKA plikach cookie znajdują się pod adresem: https://www.skanska.pl/polityka-prywatnosci-rdpl/

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków SKANSKA wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

Od 25 maja 2018 roku ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizując prawo dostępu do danych jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania od SKANSKA potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez SKANSKA, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Realizując prawo do sprostowania danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od SKANSKA sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

Realizując prawo do usunięcia danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od SKANSKA usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od SKANSKA ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO w szczególności, gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający SKANSKA zweryfikować zasadność żądania.

Realizując prawo do przenoszenia danych ma Pani/Pan prawo do uzyskania od SKANSKA w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana dane osobowe, które Pani/Pan dostarczył/a SKANSKA. Ponadto, ma Pani/Pan prawo zażądać, aby SKANSKA przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które SKANSKA przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy.

Realizując prawo do sprzeciwu jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez SKANSKA. Przy czym jeżeli Pani/Pan wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wniesienie sprzeciwu odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w tym w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z praw przyznanych Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej: odo_residential@skanska.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby SKANSKA podanym powyżej z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom (odbiorcy). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • kancelarie prawne
  • organy administracji państwowej (komornicy sądowi, sądy i jednostki organizacyjne prokuratury, policja),
  • Poczta Polska oraz inni operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie,
  • Skanska S.A.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. W celu uzyskania aktualnej listy podmiotów prosimy o kontakt z Administratorem.