Warunki korzystania, przetwarzanie danych osobowych i pliki cookie
Witamy na stronie Skanska. Poniższe warunki użytkowania odnoszą się do strony internetowej i prosimy o ich uważne przeczytanie.

Warunki zawierają informacje o tym, w jaki sposób można korzystać z treści zamieszczonych na stronie internetowej, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie pliki cookie są używane na tej stronie internetowej. Poniższe odniesienia do „Skanska”, „nas” lub „my” odnoszą się do Skanska Residential Development Poland sp. z o.o.

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej
Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych
Wszelkie prawa do treści na stronie, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, klipy wideo, pliki audio i programy należą do Skanska lub stron trzecich i są chronione przez szwedzkie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Treści na stronie internetowej są Ci udostępniane i mogą być używane wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami i warunkami. Pobierając materiały ze strony internetowej, akceptujesz warunki i postanowienia.

Nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie treści ze strony może naruszać prawa autorskie i / lub inne szwedzkie lub międzynarodowe prawo i może podlegać czynnościom sądowym.

Wykorzystanie znaków towarowych Skanska
Znaki towarowe i marki Skanska mogą być używane wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami lub po uzyskaniu pisemnej zgody Skanska. Wykorzystanie znaków towarowych Skanska w reklamie i marketingu produktów i usług Skanska wymaga uprzedniej pisemnej zgody.

Wykorzystanie treści na stronie internetowej
Witryna i jej zawartość nie mogą być modyfikowane, przekazywane, reprodukowane, publikowane, licencjonowane, przekazywane, sprzedawane lub wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Skanska.

Po zapoznaniu się z treścią strony internetowej, Skanska pozwala w razie potrzeby na tworzenie tymczasowych kopii treści na tej stronie internetowej. Możesz również wydrukować treści ze strony internetowej, o ile będzie uzasadnione dla użytku osobistego, jak również podawać link do naszej strony internetowej. Jakiekolwiek inne wykorzystanie informacji na stronie internetowej jest zabronione.

Podczas wykonywania kopii informacji na stronie internetowej nie można modyfikować informacji ani usuwać informacji o prawach autorskich lub nazwie Skanska.

Wyłączenia
Informacje na stronie internetowej są ogólne i nie powinny być wykorzystywane jako jedyny i wyłączny powód podejmowania ważnych decyzji. Nieustannie pracujemy nad tym, aby strona była dokładna, kompletna i aktualna, ale zawsze istnieje ryzyko, że literówki, wpływy zewnętrzne i błędy techniczne powodują wprowadzanie w błąd. Oznacza to, że Skanska nie może zagwarantować i nie przyjmuje odpowiedzialności za to, że informacje są zawsze poprawne, kompletne i aktualne.

Jeśli Skanska udostępnia link do strony internetowej osoby trzeciej, ten link ma jedynie pomóc użytkownikowi, a Skanska nie ponosi odpowiedzialności za treść lub dokładność informacji na takiej stronie internetowej.

Materiał od użytkowników
Wszystkie materiały i komunikaty przekazywane lub publikowane na tej stronie internetowej w związku z korzystaniem z funkcji na stronie będą uznawane za jawne. Skanska ma prawo do korzystania z takich materiałów w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.

Podczas korzystania ze strony internetowej użytkownik nie może dostarczać żadnych materiałów ani informacji, które są niezgodne z prawem, mogą być postrzegane jako obraźliwe, stanowią działalność marketingową lub w inny sposób mogą być postrzegane jako nieodpowiednie. Treści takie zostaną usunięte ze strony internetowej, a my zastrzegamy sobie również prawo do zakończenia świadczenia usług na stronie internetowej, do których użytkownik mógł przystąpić.

W przypadku, gdy materiały i wiadomości przesłane do nas za pośrednictwem strony internetowej zawierają dane osobowe, zastosowanie mają dane określone w sekcji Przetwarzanie danych osobowych poniżej.

Różne

Skanska może zmienić niniejsze warunki korzystania w dowolnym czasie, zdecydować o wyświetlaniu lub usuwaniu postów i treści na stronie internetowej i / lub zamknięciu strony internetowej. Jeśli warunki użytkowania ulegną zmianie, zostaniesz o tym poinformowany przez umieszczenie nowej wersji na stronie internetowej. Dlatego prosimy o bieżące zapoznawanie się z aktualizacjami wszelkich nowych wersji warunków.

Przetwarzanie danych osobowych

Wprowadzenie
Twoja prywatność jest dla nas ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom ochrony podczas przetwarzania danych osobowych. W obrębie UE / EOG ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązuje od maja 2018 r.[1]

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, Skanska lub firma określona w inny sposób jako administrator danych jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób opisany poniżej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji lub chcesz skorzystać ze swoich praw, jak określono poniżej, skontaktuj się ze Skanska, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w sekcji Informacje kontaktowe poniżej.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Termin „dane osobowe” odnosi się do takich informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do Ciebie jako osoby fizycznej. Przykładami takich danych są nazwisko, wizerunek, osobisty numer identyfikacyjny, dane kontaktowe, wpisy konkursowe, dokonane wybory, zachowanie lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które my lub strona trzecia, którą zaangażowaliśmy, podejmujemy względem danych osobowych, takie jak zbieranie, rejestracja i przechowywanie.

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach i nie mogą być później przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele.

W Skanska przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazałeś, wyłącznie w celu administrowania zapytaniami od Ciebie i umowami z Tobą, a także dostarczania informacji i usług związanych z takimi zapytaniami i umowami. Może to na przykład dotyczyć rejestracji zainteresowania konkursami reklamowymi na naszej stronie internetowej, w których zdecydujesz się uczestniczyć lub subskrybować nasze zamówione biuletyny.

Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystywane do marketingu i działań następczych, a także do sprzedaży i rozwoju produktów w celu ulepszenia naszych produktów i usług. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych i / lub ofert, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w sekcji Informacje kontaktowe poniżej.

Wreszcie, dane osobowe są również przetwarzane do celów statystycznych, aby zobaczyć, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej i analizować zachowanie wyszukiwania, a także wyświetlać dostosowaną dla Ciebie zawartość. Dane takie są jednak przetwarzane wyłącznie w formie zagregowanej lub w formie, która nie może zidentyfikować Cię jako osoby fizycznej. Dane są również przetwarzane pośrednio w związku z opracowaniem, testowaniem i administrowaniem systemów informatycznych leżących u podstaw naszej witryny.

Korzystając z funkcji dostępnych w naszej witrynie internetowej, które umożliwiają publikowanie informacji lub innych materiałów na ten temat, należy pamiętać, że takie informacje mogą również zawierać dane osobowe. Jeśli Twoje informacje zawierają dane o innych osobach, możesz publikować tylko takie dane, na które otrzymałeś zgodę.

Podstawa prawna do przetwarzania i okres przechowywania danych
Skanska przetwarza dane osobowe użytkownika strony internetowej, gdy jest to konieczne do realizacji umowy z użytkownikiem oraz gdy mamy inne uprawnione i uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem Państwa danych osobowych, takie jak zainteresowanie marketingiem samych odwiedzających naszą stronę internetową lub zainteresowanie rozwojem naszej strony internetowej lub naszymi produktami i / lub usługami. Gdybyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w dowolnym celu, który zgodnie z obowiązującym prawem wymaga Twojej zgody, uzyskamy Twoją zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania.

Dane, które zbieramy zgodnie z powyższym, są usuwane, gdy cele przetwarzania ustały.

Bezpieczeństwo w celu ochrony danych osobowych
Skanska chroni Twoje dane osobowe stosując zabezpieczenia na wysokim poziomie i w tym celu podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem.

Ograniczenia w ujawnianiu danych osobowych

Możemy wyznaczyć partnerów zewnętrznych do wykonywania zadań w naszym imieniu, takich jak świadczenie usług informatycznych lub pomoc w marketingu, administrowaniu komunikatami prasowymi, analizie danych lub statystykach. Realizacja tych usług może oznaczać, że nasi partnerzy, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią, będą mogli uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych. Firmy przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu muszą zawsze podpisać z nami umowę, abyśmy mogli zapewnić wysoki poziom ochrony Twoich danych osobowych nawet w relacjach z naszymi partnerami.

Specjalne zabezpieczenia są stosowane w odniesieniu do partnerów spoza UE / EOG, takie jak podpisywanie umów, które zawierają standardowe modelowe klauzule dotyczące przekazywania danych, przyjęte przez Komisję Europejską i dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Skanska może również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, na przykład policji lub innym organom publicznym, jeśli dotyczy to dochodzeń kryminalnych lub jeśli w inny sposób jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich danych przez prawo lub decyzję władz publicznych.

Skanska nie ujawni Twoich danych osobowych w zakresie innym niż opisany w tej sekcji.

Linki zewnętrzne
Te informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą danych o Tobie, które Skanska przetwarza w ramach naszej witryny. Nasza strona internetowa może czasami zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych lub usług, nad którymi nie sprawujemy kontroli. W przypadku skorzystania z linku do zewnętrznej witryny internetowej zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych i informacji o plikach cookie, które dotyczą danej witryny internetowej.

Twoje prawa i prawo do złożenia skargi
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych masz prawo, w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych, poprawić błędne dane osobowe, zażądać, aby Skanska przerwała przetwarzanie i usunęła Twoje dane osobowe, zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, skorzystać z prawa do przenoszenia danych, wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody) i sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. W takim przypadku prosimy o kontakt ze Skanska poprzez dane kontaktowe podane poniżej. W każdej chwili jesteś również uprawniony do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Szczegóły kontaktu
Skanska Residential Development Poland sp. z o.o. to kontroler danych i przetwarzania danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych lub potrzeby zdobycia informacji i danych kontaktowych do wyznaczonego inspektora ochrony danych / osoby odpowiedzialnej za kwestie danych osobowych w innych spółkach Grupy Skanska, prosimy o kontakt przez e-mail lub pocztę.

Email: odo_residential@skanska.pl

Adres:

Skanska Residential Development Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

adres do korespondencji

ul. Solidarności 173, 00-877 Warszawa

z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Informacje na temat plików cookie i sposobów ich unikania

Skanska wykorzystuje pliki cookie
Używamy plików cookie na naszej stronie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu podczas przeglądania i korzystania z witryn internetowych lub innych usług online w celu, na przykład, ułatwienia niektórych funkcji, takich jak nawigacja w witrynie.

Używamy ciasteczek, aby poprawić komfort użytkownika, wybrać język, zagregować statystyki dotyczące liczby odwiedzających stronę i uzyskać dane o tym, jak strona jest używana. Dane te pozwalają nam opracować i zoptymalizować stronę internetową.

Pliki cookie są czasami wykorzystywane do zbierania danych uważanych za dane osobowe, takich jak adresy IP i dane powiązane z adresem IP, ale nie dane osobowe, które można bezpośrednio przypisać Tobie jako osobie fizycznej. Celem jest tworzenie spersonalizowanych i istotnych treści dla Ciebie jako odwiedzającego.

Pliki cookie mogą być usuwane automatycznie, gdy użytkownik zamknie przeglądarkę internetową (tak zwane „pliki cookie sesji”/”session cookies”) lub przechowywane na komputerze użytkownika, aby ułatwić przyszłe wizyty w witrynie (tak zwane „trwałe pliki cookie” / „permanent cookies). Stałe pliki cookie będą również automatycznie usuwane po określonym czasie.

W poniższej tabeli wymieniono rodzaje plików cookie, które Skanska umieściał na stronie internetowej, ich funkcje, cele, dla których gromadzone są dane oraz jak długo przechowywane są dane gromadzone przez pliki cookie.

Nazwa Rodzaj cookie i funkcja Gromadzone dane Okres przechowywania
Skanska.NW.CookiesAccepted.se Ukrywa baner cookie. Po kliknięciu „OK” w banerze cookie, ten plik cookie jest umieszczany, aby zapobiec wyświetlaniu banera cookie następnym razem. Nie zawiera żadnych danych osobowych i nie jest wykorzystywany do zbierania informacji. Wartość używana do sprawdzenia, czy użycie plików cookie zostało zatwierdzone. 365 dni od zatwierdzenia w wyskakującym okienku. Okres przechowywania nie jest aktualizowany po ponownych odwiedzinach.
ASP.NET_SessionId Śledzi, które zapytania są powiązane z konkretnym unikalnym gościem. Zawsze tworzone, jeśli pliki cookie nie są wyłączone w przeglądarce i są wymagane, aby strona działała normalnie. Nie zawiera żadnych danych osobowych i nie jest wykorzystywany do zbierania informacji. Wartość używana do utrzymywania wizyty gościa na stronie internetowej razem. Wygasa automatycznie po zamknięciu przeglądarki. (cookie sesji)
ARRAffinity Zapewnia, że użytkownik korzysta z tego samego serwera podczas określonej sesji. Jest to wymóg czysto techniczny, który nie wpływa na wizytę w jakikolwiek inny sposób. Nie zawiera żadnych danych osobowych i nie jest wykorzystywany do zbierania informacji. Wartość używana do utrzymywania sesji / wizyty gościa razem. Wygasa automatycznie po zamknięciu przeglądarki. (cookie sesji)
Eloqua Zapewnia identyfikację użytkownika na stronie. Nie zawiera żadnych danych osobowych. Jest wykorzystywany do zbierania informacji o aktywności na stronie i personalizacji komunikatów na stronie www. 712 dni od wejścia użytkownika na stronę www.

Pliki cookie stron trzecich
Niektóre pliki cookie stron trzecich są również używane na tej stronie. Takie pliki cookie stron trzecich są wykorzystywane przede wszystkim w celu poprawy wygody użytkownika, wyboru języka, agregowania statystyk dotyczących liczby odwiedzających witrynę i uzyskiwania danych o sposobie korzystania z witryny, choć w niektórych przypadkach mogą być wykorzystywane przez stronę trzecią, dla własnych celów. Aby uzyskać informacje na temat plików cookie innych firm znajdujących się na tej stronie oraz czasu ich przechowywania, zapoznaj się z poniższymi linkami.

Jak unikać ciasteczek
Jeśli nie akceptujesz używania plików cookie, Twoja przeglądarka internetowa może być ustawiona tak, aby automatycznie odrzucała przechowywanie plików cookie lub informowała Cię za każdym razem, gdy witryna zażąda zapisania pliku cookie. Wcześniej zapisane pliki cookie można również usunąć za pomocą przeglądarki internetowej.

Jeśli Twoja przeglądarka odrzuci pliki cookie, może to zmniejszyć funkcjonalność witryny.

Portale społecznościowe
Witryna internetowa czasami osadza treści i narzędzia do dzielenia się z sieci społecznościowych. Dostawcy ci mogą w ten sposób korzystać z plików cookie na stronie internetowej Skanska. Skanska nie ma dostępu do tych plików cookie lub gromadzonych przez nie danych ani nie kontroluje ich. Powinieneś sprawdzić odpowiednie strony internetowe osób trzecich, aby uzyskać dalsze informacje na temat tych plików cookie i jak zrezygnować z ich otrzymywania.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).